boble 1Helo Boble,

Hi Folks,

Nos Sul yn noson Caffi yn Sant Pedr

Sunday Night is Café Night at St. Peter’s.

Beth am dod draw a chael gwybod sut caru gymaint Duw i byd
Why not come along and find out how much God loved the world.

Beth mae hynny’n ei olygu i ni yn y byd heddiw?
What does that mean for us in today’s world?

Beth all fod yn ei olygu i chi?
What can that mean for you?

Dechrau am 6 pm gydag ychydig i fwyta.

Starts at 6pm with a bite to eat.

Yna mae gennym Caneuon, addysgu Beibl a gweddi; am ei gilydd a’r byd yr ydym yn byw.

Then we have Songs, Bible teaching and prayer for one another and the world in which we live.

 Efallai ei fod yn ychydig yn frawychus i gerdded i mewn i’r adeilad Eglwys am y tro cyntaf, ond rydym yn cyfarfod i fyny’r grisiau ac mae lifft a thoiled cyfleustera addas i pawb ei ddefnyddio.
Perhaps it’s a bit daunting to walk into the church building for the first time, but we meet upstairs and have a lift and toilet facilities that all can use.

Beth wneud y cam cyntaf? Rydym i gyd groesawgar ac ni fydd yn gofyn i chi wneud unrhyw beth nad ydych yn gyfforddus ag ef.
Why not make that first step. We are all welcoming and won’t ask you to do anything with which you are not comfortable.

Pwy a ŵyr beth y gallech ennill?
Who knows what you might gain?

Rydym yn gobeithio y byddwch yn cael cymrodoriaeth ac yn dod o hyd i fffrindiau newydd wrthi ni edrych ar a llyfr Ioan.
We hope you will have fellowship and new friends as we look at the book of John.

boble 2 boble 3

6 Awst 6pm - 6th August 6pm

I fyny’r grisiau yn Y Llofft yn Eglwys Sant Pedr
Upstairs in Y Llofft in St. Peter’s Church, Machynlleth

Lle y mae SAnt Pedr – tu ôl i’r hyn yr oeddwn yn I.G Owen y a bron gyferbyn yn y TAbernacl

Where is St. Peter’s – behind what was I G Owen’s and almost opposite the Tabernacle.