Cawl a Chlonc

Daethom at ein gilydd yn Y Llofft, Eglwys St Pedr ar Ddydd Iau Mehefin 1af ar gyfer sesiwn arall o  ‘Cawl a Chlonc ‘. Hoffwn ddiolch i’r Tîm Bugeiliol  Canon Kath a’r Parch. Roland am eu help a’u  haelioni unwaith eto.
Y mis yma byddwn yn trefnu Te Pnawn yn Ystafell yr Eglwys Cemaes ar Orffennaf 20fed am 3 o’r gloch.  
Byddwn yn anfon allan gwybodaeth pellach maes o law.

We came together on June 1st in The Loft at St Peter’s for another session of ‘Cawl a Chlonc’.
 I would like to thank the Pastoral Team, Canon Kath and Rev. Roland for their help and generosity once again.
This month we’ll be organising an Afternoon Tea at Cemaes Church Room on Thursday July 20th at 3 pm. Further details will be circulated.
Jen Evans