Cawl  a Chlonc

In our session held on March 8th we were pleased to have with us Miriam Davies from CAMAD to discuss further funding for more services and activities to support the emotional well -being of more people in the Dyfi Valley. In order to support the application for further funding, questionnaires were distributed to all present. Miriam also explained the taxi vouchers available through CAMAD

For further information please contact Miriam on 01654 700071

We were delighted once again to have the company of five children with their parents joining us for a chat and activities over a light lunch. Bringing the young and old together is proving to be beneficial to both generations. We will be meeting next in May for afternoon tea.

 

Cawl a Chlonc

Yn ein sesiwn ar Fawrth 8fed braf oedd cael croesawu atom Miriam Davies o CAMAD i drafod ariannu pellach er mwyn cynnig mwy o wasanaethau a gweithgareddau i wella lles emosiynol mwy o bobl Dyffryn Dyfi. Er mwyn cefnogi’r cais am fwy o arian, dosbathwyd holiaduron I bawb oedd yn bresennol. Egurodd Miriam hefyd y cynllun talebau tacsi sy’n bodoli trwy CAMAD.

Os am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â Miriam ar 01654 700071

Unwaith eto roedd hi’n hyfryd cael cwmni pump o blant gyda’u rhieni i ymuno mewn sgwrs a gweithgareddau dros ginio ysgafn. Mae dod â’r hen a’r ifanc at ei gilydd yn profi ‘n fanteisiol i’r ddwy genhedlaeth. Byddwn yn cyfarfod nesaf ym mis Mai am de pnawn.

cawl1  cawl2