News & Items of Interest

All the latest news from around the diocese.

Let us know about events you've organised.

If you have some pictures, let us know and we can share them with everyone.


 

Corris News

We at Holy Trinity had a very friendly family service taken by Dean Kathy on Mothering Sunday. So many people helped to make it a joyous occasion. We would like to thank all those who took part especially Dewina for the lovely posies which the children gave to their mums and then to all other members of the congregation. The posies were also taken to older members of the village. Our thanks also go to all the children for their contributions. I believe that Corris Church is really coming to life and itis all due to people who care about the Church and the village.

corris


 

Cawl  a Chlonc

In our session held on March 8th we were pleased to have with us Miriam Davies from CAMAD to discuss further funding for more services and activities to support the emotional well -being of more people in the Dyfi Valley. In order to support the application for further funding, questionnaires were distributed to all present. Miriam also explained the taxi vouchers available through CAMAD

For further information please contact Miriam on 01654 700071

We were delighted once again to have the company of five children with their parents joining us for a chat and activities over a light lunch. Bringing the young and old together is proving to be beneficial to both generations. We will be meeting next in May for afternoon tea.

 

Cawl a Chlonc

Yn ein sesiwn ar Fawrth 8fed braf oedd cael croesawu atom Miriam Davies o CAMAD i drafod ariannu pellach er mwyn cynnig mwy o wasanaethau a gweithgareddau i wella lles emosiynol mwy o bobl Dyffryn Dyfi. Er mwyn cefnogi’r cais am fwy o arian, dosbathwyd holiaduron I bawb oedd yn bresennol. Egurodd Miriam hefyd y cynllun talebau tacsi sy’n bodoli trwy CAMAD.

Os am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â Miriam ar 01654 700071

Unwaith eto roedd hi’n hyfryd cael cwmni pump o blant gyda’u rhieni i ymuno mewn sgwrs a gweithgareddau dros ginio ysgafn. Mae dod â’r hen a’r ifanc at ei gilydd yn profi ‘n fanteisiol i’r ddwy genhedlaeth. Byddwn yn cyfarfod nesaf ym mis Mai am de pnawn.

cawl1  cawl2


 

Cafe Church

Just a reminder that there will be no Cafe Church on Easter Day 1st April.

The next Cafe Church will be at 6pm on Sunday 8th April at St. Peter's Church


 

2018 03 25 Miriam Beecroft1
2018 03 25 Miriam Beecroft2


 

Cawl a Chlonc 11th January 2018

Daeth nifer dda ynghyd yn Y Llofft, Eglwys Sant Pedr i fwynhau sesiwn cynta’r flwyddyn o ‘ Cawl a Chlonc’ wedi ei baratoi gan y tim bugeiliol. Hyfryd iawn oedd cael croesawu unwaith eto aton ni rieni a’u babis/ plant bach i fwynhau pryd o fwyd gyda ni ac I gael cipolwg ar fanteision y rhyngweithio rhwng yr hen a’r ifanc. Braf oedd cael cwmni Helen Roberts, Swyddog Cefnogi Teuluoedd o’r Awdurdod Iechyd a ddaeth i gefnogi ein camau cyntaf I ddatblugu’r berthynas rhwng y ddwy genehedlaeth ac i annog rhagor o rieni ifanc i ymuno â ni. Yn dilyn y cinio cafwyd cyflwyni- ad arbennig iawn gan Canon Kath o’ i hymweliad bythgofiadwy ag Uganda ar ran yr esgobaeth yr hydref llynedd. Bydd y lluniau o’r plant a phobl Uganda yn edrych mor hapus ynghanol eu tlodi yn aros yn y cof ac yn wers i ni gyd.
Yn drist iawn dyma oedd sesiwn olaf ‘Cawl a Chlonc ‘ i Canon Kath a’r Parch Roland. Er mwyn cydnabod cyfraniad parod y ddau i’r sesiynau ac am eu cefnogaeth gwerthfawr i’r tim bugeili- ol cyflwynwyd rhodd iddyn nhw gan ddymuno pob hapusrwydd a phob bendith i Kath ar ei hymddeoliad ac i Roland wrth iddo symud i Fro Moelwyn fel arweinydd i’r ardal weinidogaeth honno.

cawl

There was a good turnout for the first Cawl a Chlonc session of the new year organised by the Pastoral Team which was held at Y Llofft, St Peter’s Church. It was wonderful to have the company of young parents with their babies and toddlers with us once again, joining us for lunch and to observe the interaction between the young and the elderly. We were also delighted to have the company of Helen Roberts, Family Support Worker for the Health Authority who came to support our new initiative, in developing the relationship between the two generations and to encourage more parents to join us. Following the lunch Canon Kath gave us a very moving presentation on her visit on behalf of the diocese to Uganda last autumn. The photos of how happy the people and children of Uganda appeared amid their poverty will stay with us. It is a lesson to us all.
Sadly this was the last session of Cawl a Chlonc for Canon Kath and Rev Roland before they move on to pastures new. In appreciation of their contribution to the sessions and for their valued support to the pastoral team they were both presented with a gift on behalf of the team. They were wished every happiness and blessing as Kath retires and Roland moves to Blaenau Ffestiniog to become Leader of Bro Moelwyn Ministry Area.

cawl2